top of page

STATUTEN

van de vzw RETRO RADIO – De Vlaamse Radioverzamelaars (2005)   0449-226-794

 

Art. 1 De vereniging draagt de naam “RETRO RADIO” (voorheen de Vlaamse Liefhebbers van de Historische Radiotechniek afgekort VLHR). De vereniging is gevestigd te 2230 Herselt, Limberg 31 in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
De vereniging werd op 15 november 1992 opgericht door François Marschang, Walter De Vogel, Etienne Van De Vijver, Remy Waegeman, Frank Dewaele, Roger Dhaen, Herbert Struys, Pieter Windey, Dirk Kloeck, Philippe Patrie en Jean Wou. Onder de naam de Vlaamse Liefhebbers van de Historische Radiotechniek met als maatschappelijke zetel:Kromvendreef 53, 2900 Schoten. Identificatienummer: 1458/93

Art. 2. De vereniging stelt zich tot doel:
1e De bevordering van de interesse in en de studie van de historische radiotechniek.
2e Het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift onder de naam “RETRO RADIO” voor de leden.
3e Het inrichten van tentoonstellingen.
4e Het kopen en verkopen van toestellen en onderdelen ten behoeve van de leden.
5e Alle activiteiten, zowel roerend als onroerend, welke betrekking hebben op de hoofdactiviteiten of deze helpen bevorderen.

Art. 3. Het bestuur beslist over het toelaten tot, evenals de schrapping uit de vereniging van een lid. Bij niet toelating of schrapping, kan de algemene ledenvergadering alsnog dit besluit wijzigen.

Art. 4. De vereniging kent werkende leden en toegetreden leden.

Art.5. Het lidmaatschap eindigt elk jaar op 31 december of door opzegging door het bestuur namens de vereniging wegens:
1e Het niet nakomen van een of meerdere verplichtingen jegens de vereniging.
2e Het niet voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap.
3e Handelingen stellen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging.

Art. 6 Ontzetting geschied door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het staat hem vrij, binnen de maand beroep aan te tekenen bij de arbitragecommissie. Gedurende de beroepstermijn is de betrokkene geschorst. De leden van de arbitragecommissie worden als volgt benoemd.
a. een lid van het bestuur.
b. een lid gekozen door diegene die zal ontzet worden.
c. een lid gekozen door partij a en b samen.
Zij stellen zo nodig onderligt een reglement vast.

Art. 7 Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd aan de vereniging, als nader bij huishoudelijk reglement geregeld. Deze contributie bedraagt maximaal 500 euro.

Art. 8 Het bestuur bestaat uit minstens 7 personen; voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, hoofdredacteur van het ledenblad “RETRO RADIO” en twee commissarissen. Verschillende functies kunnen door een persoon worden uitgevoerd.
Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen en is jaarlijks aftredend en herkiesbaar. De bestuursfuncties worden door de bestuursleden zelf verdeeld en/of aangeduid.

Art. 9 Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering beschikt hiervoor bij meerderheid van 4/5 der stemmen van de werkende leden.
Het staat de geschorste bestuurder vrij, binnen de maand, beroep aan te tekenen bij een arbitragecommissie die wordt benoemd uit:
a. een lid gekozen door de algemene ledenvergadering.
b. een lid gekozen door diegene die geschorst is.
c. een lid gekozen door partijen a en b samen.
Zij stellen zo nodig een reglement vast.

 

Art. 10 Het bestuur voorziet voorlopig in tussentijdse bestuur vacatures tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Bij daling van het aantal bestuursleden beneden het statutair vastgestelde, blijft het bestuur volledig bevoegd tot na de algemene ledenvergadering.

Art. 11 Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij dit geschiedt met toestemming van de algemene ledenvergadering.

Art. 12 Niet het volledig bestuur, doch de voorzitter en de secretaris zijn bevoegd de vereniging buiten rechte te vertegenwoordigen.

Art. 13 “Alle werkende leden die voldoen aan art. 4 hebben een stem. De werkende leden hebben een stem en brengen die persoonlijk uit op de algemene ledenvergadering.
Het bestuur roept de algemene vergadering samen zo dikwijls dit wenselijk is, doch minstens eenmaal per jaar. De uitnodiging zal schriftelijk medegedeeld worden in het ledenblad “RETRO RADIO”. 
Op schriftelijk verzoek van een tiende van de werkende leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering op termijn van ten hoogste vier weken.

Art. 14 De statuten kunnen slechts gewijzigd worden tijdens de algemene ledenvergadering wanneer ten minste vier/vijfde van de werkende leden hierom verzoekt.

Art. 15 De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoedingen.

Art. 16 Het bepaalde in artikelen 14 en 15 is van toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
In geval van ontbinding moet het vermogen van de vzw “tot een belangeloze doelstelling” gekozen door de algemene ledenvergadering worden aangewend.

Art. 17 Het bestuur brengt de algemene ledenvergadering binnen de zes maanden na afloop van het boekjaar bijeen, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, onder voorlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Art. 18 De algemene ledenvergadering benoemd jaarlijks een commissie van twee personen, die wordt geacht over voldoende deskundigheid te beschikken. Deze commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering veerslag uit van haar bevindingen.

Art. 19 Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Art. 20 In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Art. 21 Het minimumaantal leden bedraagt 10, het bestuur incluis.

bottom of page