top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vzw RETRO RADIO en AUDIO juni 2019

Art.1 Wettelijk zijn er twee soorten leden: werkende en niet werkende leden.

De vzw RETRO RADIO en AUDIO beschouwt elk lid die zijn lidmaatschapsbijdrage betaalde als niet werkend lid. Een werkend lid is stemgerechtigd op de algemene ledenvergadering. Indien men werkend lid van de vzw wil zijn, dan moet men dat schriftelijk bekend maken bij de ledenadministratie.

Art.2 De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage voor het volgende verenigingsjaar wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd, rekening houdend met de balans van het afgelopen boekjaar en met de prognose voor het lopend jaar. Het bedrag wordt kenbaar gemaakt op de algemene ledenvergadering van het lopend jaar.

Art.  3 Bij het vastleggen van de lidmaatschapsbijdrage voor de buitenlandse leden wordt er rekening gehouden met de extra verzendingskosten. De meerkosten zullen nooit meer bedragen dan de extra verzendingskosten.

 

Art.  4 Met instemming van de algemene ledenvergadering kan een ruilbeurs per jaar, al dan niet in samen werking met derden, voor het algemeen publiek ingericht worden.

 

Art.  5 De bestuursleden  zijn verkiesbaar en blijven in functie zolang ze niet gewraakt worden of zelf hun vraag tot ontslag schriftelijk indienden.

 

Art.  6 Het bestuur bestaat uit maximaal 10 bestuursleden.

Art.  7 De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die aanblijven tot zij gewraakt worden of zelf hun ontslag schriftelijk indienden.

bottom of page